გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „პი.ემ.ჯი“ (ს/ნ: 404863803)


12.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180014931
შესყიდვის ობიექტი: 33100000 – სამედიცინო მოწყობილობები; 
მიმწოდებელი: შპს „პი.ემ.ჯი“ (ს/ნ: 404863803); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება