გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „კამარა სისტემს“ (ს/ნ: 404868808)


07.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190006340
შესყიდვის ობიექტი: 30200000 – კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები; 
მიმწოდებელი: შპს „კამარა სისტემს“ (ს/ნ: 404868808); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება