გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „თერგი“ (ს/ნ: 404873099)


21.07.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“;
ტენდერის ნომერი: NAT190012498;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „თერგი“ (ს/ნ: 404873099); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება