გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „პროჯეკტ კომპანი“ (ს/ნ: 404892853)


25.06.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190005800;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „პროჯეკტ კომპანი“ (ს/ნ: 404892853); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება