გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გალა +“ (ს/ნ: 404918826)


12.03.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180007773
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „გალა +“ (ს/ნ: 404918826); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება