გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ელექტრონი“ (ს/ნ: 404987715)


30.10.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დმანისის მუნიციპალიტეტი;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 12.11.2018 №162 (CMR180191288);
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ელექტრონი“ (ს/ნ: 404987715); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება