გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „სინერჯი სისტემს“ (ს/ნ: 405019536)


29.04.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: NAT180021043;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „სინერჯი სისტემს“ (ს/ნ: 405019536); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება