გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მაცნე-პრინტი“ (ს/ნ: 405036848)


04.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის ტენდერის ნომერი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180017462
შესყიდვის ობიექტი: 79800000 – ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „მაცნე-პრინტი“ (ს/ნ: 405036848); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება