გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „სსს კიევმეტრომშენის წარმომადგენლობა“ (ს/ნ: 405045295);


06.06.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170008301
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „სსს კიევმეტრომშენის წარმომადგენლობა“ (ს/ნ: 405045295);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება