გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მეგობრობა 2016“ (ს/ნ: 405139283)


31.07.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს ფოსტა“;
ტენდერის ნომერი: NAT200001920;
შესყიდვის ობიექტი: 18900000 – საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები;
მიმწოდებელი: შპს „მეგობრობა 2016“ (ს/ნ: 405139283); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება