გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ჯმ“ (ს/ნ 405206067)


22.05.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170008932
შესყიდვის ობიექტი: 09200000 – ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯმ“ (ს/ნ 405206067); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; აღწერილობითი ნაწილი 1; 
განკარგულება