გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბოგარტ“ (ს/ნ: 405290359)


14.03.2019
  
 
ემსყიდველი ორგანიზაცია: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180015847
შესყიდვის ობიექტი: 37400000 – სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა - (ინვენტარი); 
მიმწოდებელი: შპს „ბოგარტ“ (ს/ნ: 405290359); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება