გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „GramPak Georgia“ (ს/ნ: 406036702)


11.06.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: 22.02.2019 №76/1/19 (CMR190052039); 
შესყიდვის ობიექტი: 22200000 – გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები. მიმწოდებელი; 
მიმწოდებელი: შპს „GramPak Georgia“ (ს/ნ: 406036702); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება