გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ორიენტი“ (ს/ნ: 406104488)


31.07.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170013252
შესყიდვის ობიექტი: 31100000 – ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები; 
მიმწოდებელი: შპს „ორიენტის“ (ს/ნ: 406104488); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება