გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბაქარა“ (ს/კ: 406107421)


12.01.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „ტუბერკულიოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170014550
შესყიდვის ობიექტი: 15100000 – ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები; 
პრეტენდენტი: შპს „ბაქარა“ (ს/კ: 406107421); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება