გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ჯოინი“ (ს/კ: 406135276)


11.01.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: SPA160027279;
შესყიდვის ობიექტი: 19600000 – ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი;
პრეტენდენტი: შპს „ჯოინი“ (ს/კ: 406135276);
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე.

განკარგულება