გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „პრინტ ჰაუსე“ (ს/ნ: 406246361)


18.01.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს მელიორაცია“; 
ტენდერის ნომერი: 30.07.218 №80/18 (CMR180140992); 
შესყიდვის ობიექტი: 22100000 – ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები; 
მიმწოდებელი: შპს „პრინტ ჰაუსე“ (ს/ნ: 406246361); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება