გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ექსტრამითი“ (ს/ნ: 412670550)


29.12.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა“;
ტენდერის ნომერი: 22.09.2020;
შესყიდვის ობიექტი: 15100000 – ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები;
მიმწოდებელი: შპს „ექსტრამითი“ (ს/ნ: 412670550); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება