გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „თიგო +“ (ს/ნ: 412675939)


09.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ – კოლეჯი „მოდუსი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190010030
შესყიდვის ობიექტი: 44500000 – ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები; 
მიმწოდებელი: შპს „თიგო +“ (ს/ნ: 412675939); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; 
განკარგულება