გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „Eurobuild XXI“ (ს/ნ: 412681753)


07.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170009439
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „Eurobuild XXI“ (ს/ნ: 412681753); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება