გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მედინიუსი“ (ს/ნ: 412718769)


18.12.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს ფოსტა“;
ტენდერის ნომერი: NAT200010184;
შესყიდვის ობიექტი: 33100000 – სამედიცინო მოწყობილობები;
მიმწოდებელი: შპს „მედინიუსი“ (ს/ნ: 412718769); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
განკარგულება