გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „იმერეთი ჯგუფი“ (ს/ნ: 412718876)


30.01.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“; 
ტენდერის ნომერი: 10.01.2018 №1/2-2018 (CMR180011863); 
შესყიდვის ობიექტი: 98300000 – სხვადასხვა მომსახურება; 
მიმწოდებელი: შპს „იმერეთი ჯგუფი“ (ს/ნ: 412718876); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება