გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ირინი 2016“ (ს/ნ: 416323892)


16.05.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170010832
შესყიდვის ობიექტი: 38300000 – საზომი ხელსაწყოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ირინი 2016“ (ს/ნ: 416323892); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება