გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „Funday Entertainment“ (ს/ნ: 417879255)


06.11.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრი“;
ტენდერის ნომერი: NAT190005215;
შესყიდვის ობიექტი: 79900000 – სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „Funday Entertainment“ (ს/ნ: 417879255); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება