გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ქა-გი“ (ს/ნ: 419619871)


08.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT180011579;
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ქა-გი“ (ს/ნ: 419619871);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება