გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ჯი ემ სი გრუპი“ (ს/ნ: 420427844)


24.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180005924
შესყიდვის ობიექტი: 33600000 – ფარმაცევტული პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯი ემ სი გრუპი“ (ს/ნ: 420427844); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება