გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „აგრო - ტექნიკა“ (ს/ნ: 423100174)


23.04.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსე „საქართვლოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
ტენდერის ნომერი: SPA190005945;
შესყიდვის ობიექტი: 16300000 – მოსავლის ასაღები მანქანები;
მიმწოდებელი: შპს „აგრო - ტექნიკა“ (ს/ნ: 423100174); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება