გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „სამასვალ-1“ (ს/ნ: 423355176)


15.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170006804
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „სამასვალ-1“ (ს/ნ: 423355176); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება