გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ჯ.ს.ბ. საქართველო“ (ს/ნ: 424612789)


12.01.2021
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT200015581;
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ჯ.ს.ბ. საქართველო“ (ს/ნ: 424612789); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება