გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ნიუ კომპანი“ (ს/ნ: 425056235)


10.11.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქარელის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT200007500;
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ნიუ კომპანი“ (ს/ნ: 425056235); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება