გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „აგრომაქს-დეკორი“ (ს/ნ: 426522337)


26.06.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 21.02.2020 №32 (CMR200044935);
შესყიდვის ობიექტი: 03400000 – მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები;
მიმწოდებელი: შპს „აგრომაქს-დეკორი“ (ს/ნ: 426522337); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
განკარგულება