გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „იჯ ჩემისთრი“ (ს/კ: 426529535)


13.03.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170009962
შესყიდვის ობიექტი: 24300000 – ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები; 
მიმწოდებელი: შპს „იჯ ჩემისთრი“ (ს/კ: 426529535); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება