გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გოლდი“ (ს/ნ: 427736952)


04.10.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT190000102;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები. მიმწოდებელი;
მიმწოდებელი: შპს „გოლდი“ (ს/ნ: 427736952); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება