გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „კარა ჯორჯია“ (ს/კ: 431167391)


30.12.2016
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: SPA160011931;
შესყიდვის ობიექტი: 18400000 – სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები;
მიმწოდებელი: შპს „კარა ჯორჯია“ (ს/კ: 431167391);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.

განკარგულება