გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „სანდრო“ (ს/ნ: 439395085)


04.05.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170005288
შესყიდვის ობიექტი: 34300000 – ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის; 
მიმწოდებელი: შპს „სანდრო“ (ს/ნ: 439395085); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება