გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბლექ-სი+“ (ს/კ: 445459174)


01.02.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170007564
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბლექ-სი+“ (ს/კ: 445459174); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება