გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მშენებელი 2017“ (ს/ნ: 448051642)


29.07.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;
ტენდერის ნომერი: NAT200003664;
შესყიდვის ობიექტი: 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები;
მიმწოდებელი: შპს „მშენებელი 2017“ (ს/ნ: 448051642); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება