გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ნიკა“ (ს/ნ 448391758)


20.06.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA160003532
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ნიკა“ (ს/ნ 448391758); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება