გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ზადუ“ (ს/ნ: 448396664)


24.04.2020
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება– საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
ტენდერის ნომერი: NAT190002807;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ზადუ“ (ს/ნ: 448396664); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება