გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ლაშა“ (ს/კ: 448396771)


30.01.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170012503
შესყიდვის ობიექტი: 39700000 – საოჯახო ტექნიკა; 
მიმწოდებელი: შპს „ლაშა“ (ს/კ: 448396771); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება