გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ალექსი ჯავახიძე (პირადი №57001004369)


07.06.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ქალაქ ბორჯომის №4 საჯარო სკოლა; 
ტენდერის ნომერი: SPA170013844
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ალექსი ჯავახიძე (პირადი №57001004369); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება
განკარგულება