გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ზაურ ნოზაძე (პირადი №57001007998)


17.11.2020
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა;
ტენდერის ნომერი: NAT200007179;
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
მიმწოდებელი: ი.მ. ზაურ ნოზაძე (პირადი №57001007998); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება