გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. გოგი ბერიძე (პირადი №61004064549)


26.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180005195
შესყიდვის ობიექტი: 24300000 – ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. გოგი ბერიძე (პირადი №61004064549); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება