გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ავთანდილ დუმბაძე (პირადი №61006066040)


07.11.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 24.04.2019 №186/ბ (CMR190086031);
შესყიდვის ობიექტი: 09100000 – საწვავი;
მიმწოდებელი: ი.მ. ავთანდილ დუმბაძე (პირადი №61006066040); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება