გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ზურაბ ქამადაძე (პირადი №61009004026)


19.12.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170007001
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ზურაბ ქამადაძე (პირადი №61009004026); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება 
განკარგულება