გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. თემურ ჭკადუა (პირადი №62003015039)


02.10.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: SPA180004098;
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები. მიმწოდებელი;
მიმწოდებელი: ი.მ. თემურ ჭკადუა (პირადი №62003015039); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება