გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. სოზარ გარდაფხაძე (პირადი №27001001180)


10.10.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: SPA180006376;
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები. მიმწოდებელი;
მიმწოდებელი: ი.მ. სოზარ გარდაფხაძე (პირადი №27001001180);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება