გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „დ.ბ“ (ს/კ: 400129678)


17.05.2017
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT160004558
შესყიდვის ობიექტი: 31500000 – გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები; 
მიმწოდებელი: შპს „დ.ბ“ (ს/კ: 400129678); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება