გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „რამინა“ (ს/ნ: 415081146);


10.10.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 23.01.2019 №01-012303 (CMR190016960);
შესყიდვის ობიექტი: 71600000 – ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „რამინა“ (ს/ნ: 415081146);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება