გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ნილუ“ (ს/კ: 440390756)


07.12.2017
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ქალაქ თბილისის №39 საჯარო სკოლა“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170009909
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ნილუ“ (ს/კ: 440390756); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება